Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych od Państwa danych jest firma Sailor Merry Mariola Dzieciątkowska, ul. Ułanów 5/27a 20-554 Lublin,
  kontakt z Administratorem: e-mail: kontakt@sailomerry.pl, tel. +48 721 145 156.
 2. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej mogą być przetwarzane w celu:
  • podjęcia niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
   z Administratorem oraz do jej prawidłowej realizacji w zakresie organizacji rejsów oraz szkoleń (art. 6 ust 1 pkt. b RODO);
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych ze względu na realizowaną umowę (art. 6 ust 1 pkt. c RODO), w tym generowanie i przechowywanie dokumentów księgowych;
  • wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust 1 pkt. f RODO);
  • publikacji wizerunku, dostarczania państwu informacji handlowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 pkt. a RODO).
 3. Dane osobowe przechowujemy przez czas trwania umowy jak i po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. maksymalnie 6 lat od jej zakończenia a w razie wszczęcia postępowań przed właściwymi organami do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań, w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę do czasu jej wycofania.
 4. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa; oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie: prowadzenia zajęć (zewnętrzni Trenerzy, Instruktorzy) prawnym, ubezpieczeniowym, księgowym, informatycznym, pocztowym, osoby odwiedzające oficjalne strony www i profile społecznościowe Administratora w przypadku publikowanego wizerunku.
 5. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, mają Państwo uprawnienie do:
  • uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe i uzyskania dostępu do nich;
  • żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
 6. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
  • wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
  • wycofać udzieloną zgodę, w przypadku, gdy przetwarzane są dane na podstawie zgody;
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w przypadku zawarcia i realizacji umowy może okazać się, że ich podanie jest niezbędne. Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nie mamy też zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.